OMGAAN MET INFORMATIE VAN DE OPDRACHTGEVERS (PRIVACY)

De SODJ verwerkt geen persoonsgegevens
De voor het advies en/of oordeel benodigde, van de opdrachtgever ontvangen, informatie wordt na afronding van de opdracht,
naar wens van de opdrachtgever terstond vernietigd of aan hem/haar geretourneerd.