GEDRAGSCODE STICHTING ONAFHANKELIJK DOSSIERONDERZOEK JEUGDZORGKETEN (SODJ)

ALGEMEEN 
De SODJ gedragsregels geven de normen waaraan de onderzoekers/adviseurs van de
SODJ zijn gehouden en maken duidelijk wat opdrachtgevers van hen mogen verwachten.
Deze gedragsregels zijn te allen tijde bindend vanaf het moment dat een
opdracht is verstrekt en aanvaard. Opdrachten worden vastgelegd in een offerte.
De offerte is bindend vanaf het moment dat deze door de opdrachtgever en de SODJ professional is ondertekend.

DEFINITIES 
- de “SODJ” is een stichting waarvan de aangesloten adviseurs/onderzoekers lid zijn van een beroepsvereniging en zich houden aan de SODJ gedragscode. 
- een “advies” is een uitkomst van de beoordeling van geschriften en/of dossiers als geheel uit de jeugdzorgketen, ten behoeve van een opdrachtgever. 
- de “opdrachtgever” is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot een opdracht is gesloten. 
- de “opdracht” is de overeenkomst gesloten tussen de SODJ als opdrachtnemer en de opdrachtgever en de opdrachtgever vastgelegd in een door beide partijen ondertekende offerte 
- de “opdrachtnemer” is het bestuur van de SODJ. 
- de “professional” of “onderzoeker/adviseur” is de door het bestuur aangewezen opdrachtuitvoerder. 

EXPERTISE  
1.1 de professional van de SODJ zet zijn expertise uitsluitend in als blijkt dat de gevraagde dienstverlening aansluit bij zijn/haar kwalificaties. 
1.2 elke opdracht wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur biedt het eindresultaat aan de opdrachtgever aan.
1.3 indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat de expertise van de professional op onderdelen tekort schiet, schakelt hij/zij daarvoor,
in overleg met het bestuur, ter zake deskundige derden in. 
1.4 bevindingen, oordelen, conclusies en adviezen worden vastgelegd in een rapport aan de opdrachtgever. Het bestuur biedt dit rapport aan.
1.5 de SODJ professional zal na het uitbrengen van zijn/haar advies te allen tijde de opdrachtgever om een schriftelijke evaluatie verzoeken. 
1.6 De SODJ hanteert de kwaliteitsstandaarden van de instanties in de jeugdzorgketen en van algemeen aanvaarde empirisch vastgestelde wetenschappelijke bevindingen.

INTEGRITEIT 
2.1 bij de aanvaarding van de opdracht tekent de onderzoeker/adviseur een geheimhoudingsovereenkomst. 
2.2 Hij/zij verschaft geen informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
2.3 de SODJ professional maakt geen oneigenlijk gebruik van zijn positie, bevoegdheden en expertise. 
2.4 opdrachten in strijd met de wet, de goede zeden of die de onafhankelijk positie van de professional aantasten worden niet aanvaard. 
2.5 de professional hanteert een transparante werkwijze. Hij/zij draagt er zorg voor dat over de inhoud de uitvoeringscondities van de opdracht expliciete wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en hem/haar bestaat.
Hij/zij maakt inzichtelijk op welke wijze oordelen en adviezen tot stand zijn gekomen. 
2.6 de SODJ verwerft zijn inkomsten uitsluitend door middel van opdrachten. Schenkingen, legaten, subsidies en dergelijke worden onder geen beding geaccepteerd. 
2.7 De SODJ professional komt zijn/haar afspraken onverkort na. Wijzigingen zijn uitsluitend met instemming van de opdrachtgever mogelijk. 

ONAFHANKELIJKHEID
3.1 de SODJ professional vermijdt belangenverstrengeling en stelt zich inhoudelijk, relationeel en (im)materieel onafhankelijk t.o.v. zijn opdrachtgever op. 
3.2 de professional is de enige verantwoordelijke voor het uitgebrachte advies. 
3.3 de professional is loyaal aan de inhoud van de opdracht. 
3.4 de professional vermijdt dat andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen bij de uitvoering van de opdracht en het uit te brengen advies. 
3.5 de SODJ adviseur vormt op basis van zijn/haar bevindingen en de door opdrachtgever verschafte informatie zelfstandig een oordeel en laat daarop geen beïnvloeding door andere toe.