HOME


Met de invoering van de Jeugdwet en de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten per 1 januari 2015, 
werd de verwachting gewekt, ook nog eens gevoed door internationale kindverdragen, kwaliteitskaders,
protocollen e.d., dat een daadwerkelijke verbeterslag in de jeugdhulp gemaakt zou kunnen worden.
Helaas pakt de praktijk vooralsnog anders uit. De kwaliteit van de rapportages van het
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, van de Raad voor de Kinderbescherming
en van de Gecertificeerde Instellingen, blijft soms ver achter bij de door deze organisaties zelf gestelde kwaliteitseisen
en bij wat de Jeugdwet vereist.
Ook de kinderrechter is niet altijd even consequent in het naleven van de voor hem/haar geldende wetgeving.
Het effect daarvan is dat m.n. cliënten zich onbegrepen en onvoldoende respectvol behandeld voelen.
De gevolgen daarvan zijn dan bijvoorbeeld een verstoorde samenwerkingsrelatie, weerstand, het saboteren van de processen,
klacht- en tuchtprocedures.
Allemaal activiteiten die in de meeste gevallen ten koste gaan van effectieve hulpverlening aan de minderjarigen.
In dergelijke situaties, maar zeker ook in geval van een hoger beroep, is dan de behoefte groot aan een onafhankelijk en professioneel oordeel
over de rapportage of het dossier als geheel.
De informatie op deze website laat zien op welke wijze en onder welke voorwaarden Stichting Onafhankelijk Dossieronderzoek Jeugdzorgketen, afgekort SODJ, u in dergelijke situaties kan bijstaan.