MISSIE, DOELSTELLING, KERNTAKEN

Jeugdbeschermingsmaatregelen zoals een ondertoezichtstelling of, als uiterste middel
uit huis plaatsing, zijn voor kinderen, ouders en dikwijls ook andere familieleden zeer ingrijpende maatregelen.
Beslissingen over een beschermingsmaatregel vereisen daarom de hoogst mogelijke professionaliteit 
en integriteit en de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Aan beslissingen liggen te allen tijde rapportages ten grondslag: rapportages van het
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), van de raad voor de kinderbescherming (RvdK of Raad),
van de gecertificeerde instelling (GI) en ook de beschikkingen of vonnissen van de Rechtbank of het Gerechtshof.

Over deze rapportages en met name de kwaliteit ervan ontstaat soms veel discussie.
Door de negatieve beeldvorming daarover wordt de legitimiteit van en het draagvlak voor de jeugdbescherming in de samenleving
ondergraven schrijft de Kinderombudsman in december 2013.

Voor goede rapportages is gedegen feitenonderzoek op
academisch niveau en volstrekte duidelijkheid over de opvoedkundige normen die de verschillende instanties hanteren cruciaal.
Zonder inzicht in deze elementen is de kinderrechter kansloos in het zorgvuldig toetsen en in het nemen van de juiste besluiten.

Bij de veel voorkomende onenigheid over de rapportages betreft deze onenigheid dikwijls elementen zoals gebrek aan onafhankelijk
en deskundig feitenonderzoek, onwaarheden en het niet onverkort navolgen van wetgeving en eigen protocollen door instanties.
In dergelijke gevallen ontstaat bij de betrokken partijen veelal grote behoefte aan een onafhankelijke toetsing van de rapportage,
beschikking of het dossier als geheel.

De Stichting Onafhankelijk Dossieronderzoek Jeugdzorgketen, de SODJ, voorziet in deze behoefte.
De stichting stelt zich ten doel om vanuit een gedragswetenschappelijk en juridische invalshoek en de eigen beleidskaders van de
betreffende instanties, (onderzoeks)rapporten, verzoeken aan de kinderrechter, plannen van aanpak, evaluaties, beschikkingen en
dossiers als geheel, te analyseren en te beoordelen op de kwaliteit.
Op grond daarvan wordt aan de opdrachtgever een oordeel
over de stukken en een advies uitgebracht.
De stichting draagt op deze wijze daadwerkelijk bij aan de legitimiteit van en het
draagvlak voor de jeugdbescherming in de samenleving en aan de kwaliteit en kwaliteitsverbetering van de jeugdbescherming in Nederland.